ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری دامغان

دراین جلسه رئیس شورای اسلامی شهر و دیگر اعضای شورای شهر ، شهردار دامغان و مسئول امور مالی و ذیحساب شهرداری دامغان نیز حضور داشتند.
رضا زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر دامغان درابتدای جلسه در سخنانی گفت:
بزرگترین شاخص عملکرد شهرداری دامغان را بودجه مشخص می کند.
 آنچه را که در شهرداری قابل محک و شناسایی می باشد عملکرد بودجه ای است.
شهرداری دامغان در مرتب سازی پیاده روها برای معلولین در استان سمنان مقام اول را داراست.
بودجه شهرداری دامغان ۲ برابر بودجه شهرداری گرمسار است.