بازدید معاونت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری از محل کار بلدوزر شن چال جنب کشتارگاه