دیدارهای مردمی شهردار محترم پنجشنبه ۹۸/۸/۲۳

دیدارهای مردمی شهردار دامغان با مردم و مراجعان محترم و شنیدن درخواست ها و مطالبات آنها