گنبد پيرعلمدار

در نزديک مسجد جامع و مدرسه حاج فتحعلی بيگ گنبدی است به سبک ساختمان چهل دختران اما نه به آن ظرافت و زيبايي. قريب سيزده متر از سطح زمين تا نوک گنبد ارتفاع دارد و مقبرة محمد بن ابراهيم پدر ابوحرب بختيار ممدوح منوچهری است. در سال ۴۱۷ قمری (۱۰۰۸ سال پيش) بنا شده است. در داخل گنبد کتيبه ای به خط کوفی و سورمه ای رنگ نوشته شده که از حيث هنر کم نظير است .

 

 

 

TOP