مسئول واحد نوسازی : آقای اسفندیار خورسی
تلفن :  ۴-۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳۳