مسئول واحد روابط عمومی : آقای حسین روشنفکر

تلفن : ۵۲۴۸۱۵۷-۰۲۳۳ یا ۴-۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳۳