مسئول واحد درآمد : آقای امیرعباس مرشدی زاده

تلفن : ۳۵۲۴۸۱۵۸-۰۲۳  یا ۴-۳۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳

TOP