مسئول واحد خدمات شهری : مهندس علیرضا صرفی

تلفن : ۵۲۳۳۷۳۳-۰۲۳۳  یا ۱۴-۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳۳