مسئول واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی : آقای مهدی ابراهیمی

تلفن : ۵۲۴۲۲۲۲-۰۲۳۳ یا ۴-۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳۳