مسئول واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی : آقای مهدی ابراهیمی

تلفن : ۳۵۲۴۲۲۲۲-۰۲۳ یا ۴-۳۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳

TOP