مناقصات و مزایدات

شهرداری دامغان درنظر دارد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر نسبت به انتخاب حسابرسان مستقل شورای اسلامی شهر جهت انجام حسابرسی سال ۱۳۹۹ شهرداری اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای حسابرسی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت شرکت درمناقصه واخذ اسناد واطلاعات مربوطه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه و پیشنهادات کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  ۹۹/۰۷/۲۲  به دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند.

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:   

۰۲۳-۳۵۲۵۶۱۱۵

www.damghan.ir

شهرداری دامغان

۰
Days
۰
Hours
۰
Minutes
۰
Seconds

TOP