نیروی انتظامی

تلفن

تلفنخانه

۰۲۳۳-۵۲۴۲۹۵۰، ۵۲۴۴۶۷۶

بازرسی

۰۲۳۳-۵۲۴۲۰۳۰

آگاهی

۰۲۳۳-۵۲۴۲۷۲۷

راهنمایی و رانندگی

۰۲۳۳-۵۲۴۲۹۴۹

مبارزه با مواد مخدر

۰۲۳۳-۵۲۴۲۷۷۷

TOP