مسئول دفتر شهردار : آقای علیرضا جوادی نژاد

تلفن : ۳۵۲۴۵۴۲۲-۰۲۳ یا ۴-۳۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳  داخلی ۱۰۵

TOP