شرکت مسافربری

آدرس دفتر

تلفن

تعاونی ۲ (حمید)

خیابان امام خمینی (ره)

۰۲۳۳-۵۲۴۲۷۱۴

تعاونی ۳ ( آسان سفر)

خیابان امام خمینی(ره)

۰۲۳۳-۵۲۴۴۰۴۰

امین

پایانه مسافربری

۰۲۳۳-۵۲۳۰۰۳۰

شاهد

پایانه مسافربری

۰۲۳۳-۵۲۴۵۸۸۳

کاروان افق

پایانه مسافربری

۰۲۳۳-۵۲۴۲۸۲۹

TOP