نام داروخانه

آدرس

تلفن

شهید بهشتی

خیابان امام خمینی (ره)

۰۲۳۳-۵۲۴۲۵۹۱

شفا

پاساژ مطلب خان

۰۲۳۳-۵۲۴۷۲۱۲

دکتر تقی پور

خیابان امام خمینی (ره)

۰۲۳۳-۵۲۳۱۲۴۵

بوعلی سینا

بلوار پیروزی

۰۲۳۳-۵۲۴۱۰۴۵

رازی

خیابان امام خمینی (ره)

۰۲۳۳-۵۲۳۶۱۸۱

ایمان

کوی داراب نیا

۰۲۳۳-۵۲۴۵۵۶۶

TOP