مسئول حراست : آقای محسن پروانه

تلفن : ۳۵۲۳۳۳۳۴-۰۲۳  یا ۴-۳۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳

TOP