مسئول حراست : آقای محسن پروانه

تلفن : ۵۲۳۳۳۳۴-۰۲۳۳  یا ۴-۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳۳