مناقصه و مزایده های شهرداری دامغان

اعلام شرکت در مزایده عمومی" امور متوفیات شهر دامغان "

 شهرداري دامغان در نظر دارد باسـتناد مجوز شماره ۱۱۳۸-۵۸۳مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶شوراي محترم اسلامی
شهر نسبت به اجاره بهره برداري امور متوفیات شهر دامغان واقع در بلوار دولت فردوس رضا از طریق مزایده
عمـومی و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده بـا بهره گیري از سامـانه تـدارکات الکـترونیکی دولت
) (
setadiran.irو با شماره مزایده ۵۰۰۱۰۹۲۱۹۴۰۰۰۰۰۱به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
لازم به ذکر است کلیه مراحل فرآینـد مزایده از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق
سامانه فوق امکانپذیر می باشد لذا شـرکت کنندگان محترم در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.
تاریخ انتشار : روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ساعت ۰۹:۰۰
مهلت دریافت اسناد مزایده : روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ساعت ۱۴:۰۰
تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ساعت ۱۴:۰۰
مهلت ارسال پیشنهاد : روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ساعت ۱۴:۰۰
تاریخ بازگشایی: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ساعت ۱۳:۰۰
تاریخ اعلام برنده : روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ساعت ۱۲:۰

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:   

۰۲۳-۳۵۲۵۶۱۱۵
www.damghan.ir
شهرداري دامغان

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:    ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳

                    

۰
Days
۰
Hours
۰
Minutes
۰
Seconds

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش اقساطی املاك

 شهرداري دامغان درنظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۲۶۰-۶۵۲مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰شوراي محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاري تعداد
محدودي از املاك مسـکونی و تجاري خود واقع در سـطح شـهر از طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه )نقد و اقساط( اقدام نماید لذا از
کلیه متقاضـیان دعوت به عمـل می آیـد جهت شـرکت و اخـذ اوراق مزایـده به سامانه تـدارکات الکترونیک دولت )سـتاد( به آدرس
. مراجعه نمایند
www.setadiran.ir
شرایط شرکت در مزایده :
متقاضیان می بایست مبلغ %۵قیمت پایه ملک به حساب بانک شهر به شماره ۰۱۰۰۷۸۹۷۲۸۳۷۴بابت سپرده شرکت در
مزایده اقدام و فیش پرداختی را در پاکت
الفارائه نمایند.
ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی براي اشخاص حقیقی و ارائه اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت براي اشخاص حقوقی در
پاکت
بضروري می باشد.
شرکت کنندگان در مزایده میبایست قیمت پیشنهادي خود را در پاکتجارائه نمایند.
بهاي املاك مسکونی بصورت %۵۰نقد و الباقی در ۴قسط ماهیانه متوالی دریافت خواهد شد.
متقاضیان می بایست براي هر قطعه یک پیشنهاد قیمت مجزي تکمیل و فیش حق شرکت و سپرده جداگانه واریز نمایند.
شرکت عموم در مزایده آزاد می باشد.)صـرف ًا کارکنان شـهرداري و بستگان درجه یک آنها و مشمولین قانون منع مداخله
کارکنان دولت حق شرکت در مزایده را ندارند.(
به پیشنهاداتی که مخدوش مشـروط – مبهم – ناقص ، بدون سپرده و یا با کسـري سپرده و یا بعد از موعد مقرر تحویل
گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کلیه هزینه هـاي نقل و انتقال ملک دارائی شهرداري هزینه آگهی مزایـده و هرگونه هزینه هاي مترتبه بعهده برنده
مزایده می باشد.
شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
.۱۰برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسـبت به پرداخت درصد نقدي بهاي ملک و تسلیم چکهاي اقساط
باقیمانده به شـهرداري اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وي به نفع شـهرداري ضـبط و درصورت صـلاحدید کمیسیون
معاملات نسبت به واگذاري ملک به نفر بعدي اقدام خواهد شد.
.۱۱بدیهی است انتقال سند پس از پایان اقساط و دریافت بهاي کامل زمین و تسویه حساب ، صورت خواهد گرفت.
.۱۲سپرده نفرات دوم و سوم تا پرداخت بهاي نقدي زمین و تسلیم چکهاي اقساط توسط برنده مزایده ، مسترد نخواهد شد.
.۱۳برندگان اول ، دوم و سوم هرگاه حاضر به پرداخت وجه و تسلیم چک ظرف مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداري ضبط و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد

شهرداري دامغان در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۲۶۰-۶۵۲مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰شوراي محترم اسلامی شهر
نسـبت به واگـذاري تعداد محدودي از املاك مسـکونی و تجاري خود واقع در سـطح شـهر از طریق مزایده
عمومی و با جزئیات منـدرج در اسـناد مزایده با شـرایط ویژه )نقد و اقساط( با بهره گیري از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ) (
setadiran.irو با شـماره مزایده ۲۰۰۱۰۹۲۱۹۴۰۰۰۰۰۱به صورت الکـترونیکی به فروش
برساند.
لازم به ذکر است کلیه مراحل فرآیند مزایده از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد و بازگشایی پاکتهاي مزایده
گران محترم از طریق سامانه فوق امکانپـذیر می باشد لذا مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.
تاریخ انتشار : روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ساعت ۰۹:۰۰
مهلت دریافت اسناد مزایده : روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ساعت ۱۴:۰۰
تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ساعت ۱۴:۰۰
مهلت ارسال پیشنهاد : روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ساعت ۱۳:۰۰
تاریخ بازگشایی: روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ساعت ۱۳:۰۰
تاریخ اعلام برنده : روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ساعت ۱۱:۰

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:   

۰۲۳-۳۵۲۵۶۱۱۵
www.damghan.ir
شهرداري دامغان

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:    ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳

                    

۰
Days
۰
Hours
۰
Minutes
۰
Seconds

TOP