مناقصه و مزایده های شهرداری دامغان

فراخوان مناقصه عمومی

شهرداری دامغان در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری کلیه پارکها و همچنین فضای سبز تعدادی از میادین و بلوارهای سطح شهردامغان به شماره مناقصه ۲۰۰۰۰۹۲۱۹۴۰۰۰۰۰۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه  روز شنبه تاریخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ میباشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه  تاریخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۰

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰

 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:   

۰۲۳۳۵۲۵۶۱۱۵

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:    ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳

                    

۰
Days
۰
Hours
۰
Minutes
۰
Seconds

آگهی مزایده عمومی فروش اقساطی املاک

شهرداري دامغان در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۱۲۶۰-۶۵۲مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰شوراي محترم اسلامی شهر نسـبت به واگـذاري تعداد محدودي از املاك مسـکونی و تجاري خود واقع در سـطح شـهر از طریق مزایده عمومی و با جزئیات منـدرج در اسـناد مزایده با شـرایط ویژه )نقد و اقساط( با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) (setadiran.irو با شماره مزایده ۲۰۰۰۰۹۲۱۹۴۰۰۰۰۰۲به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
لازم به ذکر است کلیه مراحل فرآیند مزایده از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد و بازگشایی پاکتهاي مزایده
گران محترم از طریق سامانه فوق امکانپـذیر می باشد لذا مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.
تاریخ انتشار : روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ساعت ۱۴:۰۰
مهلت دریافت اسناد مزایده : روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ساعت ۱۴:۰۰
تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار لغایت روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ساعت ۱۴:۰۰
مهلت ارسال پیشنهاد : روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ساعت ۱۴:۰۰
تاریخ بازگشایی: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ساعت ۱۴:۰۰
تاریخ اعلام برنده : روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ساعت ۱۴:۰۰
تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر
 

۰۲۳-۳۵۲۵۶۱۱۵
www.damghan.ir
شهرداري دامغان

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:    ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳

                    

۰
Days
۰
Hours
۰
Minutes
۰
Seconds

TOP