مناقصه و مزایده های شهرداری دامغان

آگهی مزایده واگذاری بلند مدت باغ پسته

شهرداری دامغان در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۹۶۶-۱۷۵۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری بلند مدت ۵ ساله باغ پسته شهرداری(مادر) به بخش خصوصی در قالب قرارداد مساقات از طریق مزایده عمومی و با شماره مزایده ۵۰۰۱۰۹۲۱۹۴۰۰۰۰۰۶ به صورت الکترونیکی اقدام نماید. لذا از کلیه فعالان محترم این حوزه دعوت به عمل می آید جهت شرکت و اخذ اوراق مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است کلیه مراحل فرآیند مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه فوق امکانپذیر می باشد لذا شرکت کنندگان محترم در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

تاریخ انتشار : روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰

تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

مهلت دریافت اسناد مزایده : روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

مهلت ارسال پیشنهاد : روز پنجشنبه مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

تاریخ بازگشایی: روز شنبه مورخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ اعلام برنده : روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:   

۰۲۳-۳۵۲۵۶۱۱۵
www.damghan.ir
شهرداري دامغان

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:    ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳

                    

۰
Days
۰
Hours
۰
Minutes
۰
Seconds

آگهی تجدید مناقصه عمومی " بیمه تکمیلی درمان "

شهرداری دامغان در نظر دارد باستناد مجوز شماره ۹۱-۱۱۶-۰۱ -۲۱/۰۲/۱۴۰۱ شورای محترم اسلامی شهر نسبت به تجدید مناقصه خرید خدمات بیمه تکمیلی درمان از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۹۲۱۹۴۰۰۰۰۰۴ اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های ذیصلاح فعال در این حوزه دعوت بعمل می آید جهت شرکت و اخذ اوراق مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است کلیه مراحل فرآیند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتهای مناقصه گران محترم از طریق سامانه فوق امکانپذیر می باشد. لذا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار : روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰

مهلت دریافت اسناد مناقصه: روز سه شنبه مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

مهلت ارسال پیشنهاد : روز یکشنبه مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ بازگشایی: روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:    

۰۲۳-۳۵۲۵۶۱۱۵
www.damghan.ir
شهرداري دامغان

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:    ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳

                    

۰
Days
۰
Hours
۰
Minutes
۰
Seconds

TOP