مناقصه و مزایده های شهرداری دامغان

آگهی مناقصه احداث بازار روز مسکن مهر

شهرداری دامغان در نظر دارد از طریق مشارکت با بخش خصوصی و با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به فراخوان شناسائی سرمایه گذار درخصوص احداث، تجهیز و بهره برداری از بازار روز محله­ای میوه و تره بار کوثر به مساحت یک ­هزار متر مربع زمین واقع در خیابان کوثر شمالی بین فرعیات کوثر ۱۶ و ۱۷ به روش بدون قیمت اجاره پایه و اعلام توانمندی های فنی و مالی و ارائه طرح های پیشنهادی پروژه و روش سرمایه گذاری B.O.L.T از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۹۲۱۹۴۰۰۰۰۰۶ اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان  اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت دریافت اوراق مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار : روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰

مهلت دریافت اسناد مناقصه: روز پنجشنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار لغایت روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

مهلت ارسال پیشنهاد : روز سه شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ بازگشایی: روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:   

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:    ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳

                    

۰
Days
۰
Hours
۰
Minutes
۰
Seconds

TOP