نام بانکهای دارای دستگاه خودپرداز آدرس تلفن
بانک ملی شعبه مرکزی خیابان امام خمینی (ره) ۰۲۳۳-۵۲۴۲۰۰۶ ، ۵۲۴۲۲۵۳
شعبه بلوار بلوار پیروزی ۰۲۳۳-۵۲۴۵۳۷۷ ، ۵۲۴۷۱۱۵
شهید بهشتی خیابان شهید بهشتی ۰۲۳۳-۵۲۳۷۱۶۰ ، ۵۲۳۷۱۷۰
بانک صادرات مرکزی میدان امام خمینی (ره) ۰۲۳۳-۵۲۵۴۱۰۸ ، ۵۲۵۴۱۰۹
بلوار آزادی ابتدای بلوار آزادی ۰۲۳۳-۵۲۴۲۲۲۹ ، ۵۲۳۰۲۷۶
شهدا میدان شهدا ۰۲۳۳-۵۲۴۲۰۰۹ ، ۵۲۴۳۱۵۵
فردوسی خیابان شهید بهشتی ۰۲۳۳-۵۲۴۵۹۵۵ ، ۵۲۴۵۹۵۵
بانک ملت مرکزی ابتدای خیابان شهید بهشتی ۰۲۳۳-۵۲۴۲۹۲۲ ، ۵۲۳۵۱۰۰
بانک تجارت مرکزی میدان امام خمینی (ره) ۰۲۳۳-۵۲۴۲۲۴۸ ، ۵۲۴۲۲۴۹
شهدا میدان شهدا ۰۲۳۳-۵۲۴۴۸۸۳ ، ۵۲۳۲۰۲۸
TOP