مسئول امور مالی :آقای حسن حاجی زاده

تلفن : ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳ یا ۴-۳۵۲۳۶۴۱۱-۰۲۳

TOP